Erfaringsbakgrunn

Velure rådgjeving

- strategisk arbeid i kulturinstitusjonar

Museumserfaring:

 • konservator og styrar Valdres folkemuseum 1972-1973
 • intendent Nordiska museets folkminnessamling 1974-1977
 • konservator/førstekonservator og styrar Hardanger folkemuseum 1977-1985
 • direktør Maihaugen, De Sandvigske Samlinger 1985-1993
 • leiar av Velure-utvalet 1994-1996 (forfattar av NOU 1996:7 Museum - mangfald, minne, møtestad.)


Anna yrkeserfaring:

 • rådgjevar/seniorrådgjevar Kulturdepartementet 1996-1999
 • høgskuledirektør Høgskolen i Lillehammer 1999-2001
 • prosjektdirektør i Kulturdepartementet 2001-2014


Relevant erfaring som fagleg rådgjevar:

 • medlem/leiar av ei rekkje museumsfaglege arbeidsgrupper/utval i perioden 1978-1996
 • ansvarleg for de såkalla kunstnarmeldinga Kunstnarane (1997)
 • utarbeidde (1997-1999) sjølvevalueringsopplegget Mål og meining i museumskvardagen   
 • samordningsansvar for og medforfattar av ABM-meldinga 1999
 • ansvarleg for Ot.prop. 50 Om kulturlova (2006-2007)
 • ansvarleg for prosessar og politiske dokument i prosjektet som resulterte i nybygg på Vestbanen for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design; jf. Prop. 108 S (2012-2013).
 • erfaring sidan 2004 med det statlege kvalitetssikringssystemet for store prosjekt og investeringar (KS-ordninga)
 • medlem i evalueringskomitear, m.a. internasjonal museumsevaluering og vurderingskomité for professorat
 • medlem i ulike programstyre i Norges forskningsråd
 • mange års erfaring frå kulturpolitikk i UNESCO-samanheng, spesielt konvensjonen for vern av immateriell kulturarv (2003-konvensjonen) og frå konvensjonen for å verja og frema eit mangfald av kulturuttrykk (2005-konvensjonen).